مهاجرت به آمریکا EB3 ظرفیت محدود اخذ گرین کارت امریکا و تامین شغل فقط با پرداخت هزینه حدود ۵۰،۰۰۰ دلار قسطی کم هزینه ترین راه اخذ گرین کارت امریکا با برنامه 3 EB (روش غیر تخصصی ) بعد از شروع کار و ارسال پرونده شما به اداره کار و مهاجرت امریکا ،شما ظرف مدت کوتاهی

ادامه نوشته…