خوشبختانه پس از ماهها انتظار گزینه شغلی شرکت دفندر جهت امور خدماتی بصورت محدود باز شد. دوستانی که تا یک هفته آتی عقد قرار داد نمایند از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد. یاد آوری می گردد که این گزینه جهت ویزای شغلی غیر تخصصی آمریکا با دریافت گرین کارت همراه بوده و در طبقه

ادامه نوشته…