سالانه 35 میلیون نفر از کانادا بازدید می کنند .اداره مهاجرت و شهروندي كاناد بازديدكنندگان را كساني تعريف مي كند كه قصد دارند براي زمان موقتي وارد كانادا شوند از قبيل توريستها، كارگران خارجي موقت و دانشجويان بين المللي. تمامي اين بازديد كنندگان مي بايست تقاضاي ویزای توریستی كنند بعلاوه،‌ بازديدكنندگان نبايد داراي سوابق سوء

ادامه نوشته…